بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهر‌کرد در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.