بررسی ارتباط پلی‌‌مورفیسم 4G/5Gدر پروموتر ژن PAI-1با سندروم سقط مکرر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی