تعیین کاریوتیپ جمعیت کبک ایرانی با استفاده از آنالیزسیتوژنتیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، اصلاح دام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیو تکنولوژی

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش ژنتیک