مطالعه فلور سرخس‌هاى منطقه تالش (استان گیلان، ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زیست شناسی، رودهن، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران، ایران.