بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه بافت شناسی، تهران، ایران