خوشه‌بندی بیومارکرهای تمایز سلول‌های بنیادی به آستروسیت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی، تهران، ایران