اثر ال-کارنیتین بر فرآیند به ‌یادآوری حافظه با استفاده از شیوه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی بالغ سالم و اوریکتومی شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران