تاثیر باکتری‌های آنتاگونیست ریزوسفر توت در کنترل عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه آن در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، رشت، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده کشاورزی، رشت، ایران