پایش پرندگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، باشگاه پژوهشگران جوان ،خوزستان، ایران