مقایسه میزان پرولین عسل در شش استان شمالی و شمال‌غربی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، شهر ری، ایران

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت غذایی تهران، تهران، ایران