کاربرد رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در رنگرزی الیاف پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران