ارزیابی کیفی و زیستی رودخانه حوضه سیروان (استان کردستان) با استفاده از شاخص های زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 3. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ،گروه زیست شناسی، دامغان، ایران