بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید کادمیوم روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران