فعالیت ضدقارچی عصاره هیدرومتانلی برگ مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر رشد کاندیدا آلبیکنس در موش های صحرایی دیابتی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین –پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین –پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران