مقایسه روش های کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) در تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین –پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران