تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چندگانه دارویی (MDR) سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از عفونت مجاری ادراری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران