مقایسه تاثیر چای، قهوه و آسپارتام بر فعالیت هوازی در دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ،گروه صنایع غذایی، ورامین ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ،گروه تربیت بدنی، ورامین ، ایران