اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین – پیشوا، ایران

3 گروه ژنتیک، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

5 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

6 واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

7 گروه ژنتیک، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

8 گروه زیست شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

9 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

10 گروه بیوفیزیک، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران