تاثیر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی میوه عناب در موش های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی - ژنتیک، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوفیزیک، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- بیوشیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

5 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران