مقایسه میزان تاثیر کریستال مت و کراک کوکائین بر حافظه فضایی در رت های نر نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی جانوری، دانش کده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز