بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماکروبنتوزهای سواحل نوشهر،چالوس و عباس آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی

2 موسسه ملی اقیانوس شناسی، تهران