بررسی وجود ژن‌های کد‌کننده مقاومت به اریترومایسین در خانواده انتروباکتریاسه (کلبسیلا، پروتئوس، انتروباکتر) جدا شده از نمونه‌های ادرار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی