مدل‌سازی روش تکامل طبیعی برای حل مسائلی در حسابان فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه‌ ریاضی و علوم‌کامپیوتر،‌ دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران