تعیین فراوانی ژن‏های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‏های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‏های اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران