بررسی روابط طول-وزن در دوکفه ای Anodonta cygnea (Linea,1876) در تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران