بررسی موقعیت هیستیدین های کوردینه کننده مس در ساختار دوم آنزیم تایروزیناز قارچ خوراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی، پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

2 2. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران