ساب‌تایپینگ ایزوله های سالمونلا انتریکا متعلق به سروتایپ‌های مختلف با روش PCR-Ribotyping

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 انیستیتو پاستور ایران، گروه باکتری شناسی، تهران، ایران