مقایسه اثر دو نوع اسانس پرتقال و لیموترش بر تولید و مدت ماندگاری آب های آشامیدنی طعم دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، ورامین، ایران