مطالعه اثر ضد میکروبی و سینرژیک اسانس گیاه پونه(Mentha pulegium L.) و آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌ ادراری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 2. گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران