تهیه و تعیین ویژگی های بیوفیزیکی لیپوزوم هیدروکینون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران