اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار بیوفیزیک. گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین_پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار شیمی فیزیک. گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

4 استاد شیمی تجزیه. گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی