نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه زیست شناسی، ورامین – پیشوا، ایران

2 گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی