مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس نعناع (Mentha spicata) کپسوله شده در نانوژل های کیتوسان- اسید کافئیک بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران