اصلاح سطح نانولوله های کربنی چند دیواره با لیگاند پاراآمینو هیپوریک اسید به منظور استفاده در سیستم دارورسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده علوم، گروه شیمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی