شناسایی ساختار مولکولی چند محصول طبیعی استخراج‏شده از یک نمونه اسفنج دریایی در سواحل جزیره هرمز (خلیج فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیستشناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشکده علوم، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر آزمایشگاه بیومتریال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اجا