مقایسه روشهای اندازه گیری درصد انکپسولاسیون هیدروکینون در یک سیستم لیپوزومی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران