بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه زیره سیاه به روش تاگوچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران