بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی