فراوانی ژن های bla- shv,bla-tem و-M ctx دربین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مولد آنزیم های بتالاکتاماز با طیف اثر وسیع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی. دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا