اثر ضدباکتریایی عصاره سیر درگوشت بلدرچین

نویسندگان

گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا ، ورامین ایران.