بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین _ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی