مطالعهInsilico و محیطی پایداری و تاثیرات سم بروموبوتید در آب و خاک شالیزار در منطقه انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رودهن، ایران