شناسایی مولکولی و تحلیل مکانی گونه های استنوتروفوموناس جدا شده از خاکهای دشت مرودشت و ارزیابی اثر آن بر تجزیه برخی ترکیبات آروماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران:

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران