روفایل ژن‌های اگزوتوکسین تب‌زای استرپتوکوکی (spe) در میان ایزوله‌های حامل و بیمار استرپتوکوکوس گروه A در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی. دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا

3 بخش پایلوت بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران