بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران,