بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده علوم زیستی ، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوفیزیک