تاثیر نانو لوله‌های کربنی چند جداره بر صفات جوانه‌زنی سه نوع گونه‌ی سوزنی برگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه شهر کرد، دانشکده کشاورزی

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، فارس، ایران.

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه گنبد کاووس.

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، فارس، ایران