بررسی کاربرد تکنیک‌های رایج میکروسکوپی در تشخیص محتویات همبرگر خام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران