بررسی ساختمان تشریحی تکوینی اندام های رویشی و زایشی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال