سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی کامپوزیت گرافن اکسید-کیتوزان برعلیه باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران